Forbundstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. 

Forbundsstyret skal gjennomføre landsmøtets beslutninger innenfor fastsatte rammer.

Forbundsstyrets sammensetning 

Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 6 styremedlemmer. Dette inkluderer leder av Negotia Ung med nestleder som varamedlem, samt 1 medlem med varamedlem valgt av og blant de ansatte.

Det skal velges 3 varamedlemmer. 1.varamedlem og varamedlem for ansatte innkalles til alle møter. 2. og 3.varamedlem, samt vara for Negotia Ung innkalles ved forfall.

Leder og 1. nestleder frikjøpes på heltid

Styremøter

Forbundsleder kaller inn til forbundsstyremøter. Det føres protokoll fra forbundsstyremøtene.

Forbundsstyrets myndighets- og ansvarsområde

Forbundsstyret er ansvarlig for at forbundets midler, verdier og eiendommer forvaltes forsvarlig.

Forbundsstyret skal:

  • Forberede landsmøtets forhandlinger
  • Ansette generalsekretær, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretær, forbundsleder og 1. nestleder
  • Vedta eventuelle ekstrakontingenter
  • Trekke opp retningslinjene for periodens tariffpolitikk og gjennom forhandlingsutvalget lede alle tariffrevisjoner
  • Vedta plassoppsigelser i forbindelse med eventuell konflikt
  • Velge 2 personer som skal ha forbundets prokura
  • Utfyllende retningslinjer til disse vedtektene utarbeides av forbundsstyret

Forbundstyret sammensetning og kontaktinformasjon

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker