Statutter for utdanningsstipendet

§ 1

Negotias utdanningsstipend er en økonomisk håndsrekning til medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling gjennom videreutdanning. Forbundet ønsker med dette å signalisere betydningen av livslang læring for trygghet og trivsel i arbeidslivet. Stipendet er ikke ment å være noen fullstendig studiefinansiering, men en solid oppmuntring. Stipendet erstatter ikke bedriftens ansvar for kompetanseutvikling av de ansatte.  

§ 2

Medlemmer i Negotia kan søke om stipend fra ordningen til tiltak som innebærer etter- og videreutdanning eller omstilling. Stipend kan ikke tildeles der søkeren utdanner seg til yrke som innebærer at vedkommende ikke lenger vil stå tilsluttet forbundet. Stipend kan også tildeles der videreutdanning baseres på selvstudium. 

Stipend kan gis til medlemmer som tar utdanning samtidig med at de er i jobb og betaler ordinær kontingent, medlemmer som har utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven samt medlemmer som er permittert eller arbeidsledige. Pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer har ikke anledning til å søke. 

§ 3

Søkere med minimum ett års medlemskap kan søke om stipend. Søkere med tillitsverv eller flere års medlemskap i Negotia blir prioritert, dersom det er et stort antall søkere. Om utdanningen er relevant for å utføre arbeidet, skal arbeidsgiver være forespurt om dekning av kostnadene. Svar på slik forespørsel skal fremkomme i søknaden. 

§ 4

Stipendets kan utbetales med:

  • Inntil 20 000 kroner for godkjente studier på videregående, fagskole- høgskole og universitetsnivå og lengre utdanningsløp
  • Inntil 5 000 kroner for kortere yrkes- eller organisasjonsfaglige kurs, seminarer o.l. 

Grunnlaget for tildeling er delvis dekning av faktiske utgifter til studiet som:

-      studieavgift
-      eksamensavgift
-      nødvendig litteratur
-      andre kostnader relatert til utdanningen

Det kan ikke søkes om stipend til dekning av tapt arbeidsfortjeneste, da stipendet er skattefritt.

§ 5

Medlemmer som har fått stipend skal ved fullført utdanning sende kopi av eksamensbevis til Negotia. Ved selvstudium sendes en rapport som viser at studiet er fullført. Hvis stipendmottakeren endrer eller ikke fullfører studiet som planlagt, skal forbundet gis melding om dette. En forholdsmessig andel av stipendet kan i slike tilfeller kreves tilbakebetalt. 

§ 6

Negotias utdanningsstipend deles ut fortløpende gjennom året så langt de årlige budsjettrammene rekker. Søknaden må inneholde:

-      fullstendig utfylt søknadsskjema
-      dokumentasjon for hvilken utdanning søknaden gjelder
-      kopi av betalte utgifter og dokumentasjon som viser kostnader for resten av studiet
-      informasjon om evt. annen økonomisk bistand 

Eventuell klage på avslag avgjøres av forbundsleder

§ 7

Endring av disse bestemmelser foretas av Negotias forbundsstyre.

 

Vedtatt av Negotias forbundsstyre 14. desember 2018

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker