Dine rettigheter som tillitsvalgt

Å være tillitsvalgt betyr at du representerer Negotias medlemmer på arbeidsplassen din. Du skal være gruppens talsperson og ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. 

Retten til å oppnevne tillitsvalgte for en organisert ansattgruppe, er hjemlet i hovedavtalene som gjelder for de forskjellige tariffområdene. Bestemmelsene om de tillitsvalgtes rettigheter og plikter er også å finne i hovedavtalene. Det er disse reglene som legger premissene for partssamarbeidet på arbeidsplassene.  

Her er noen av hovedpunktene:

Som tillitsvalgt har du rett til :

  • Informasjon, drøftinger og forhandlinger om forhold som berører de ansatte.
  • Medbestemmelse og påvirkning av ledelsens beslutninger.
  • Innsyn i bedriftens økonomiske situasjon, herunder regnskap og budsjett og medlemmenes lønn.
  • Nødvendig tid til å utøve vervet.  

Arbeidsgiver skal gis skriftlig melding om hvem som representerer Negotia som tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Aktivt partssamarbeid

Som tillitsvalgt skal du bidra til å sikre et godt samarbeid på bedriften, og påse at arbeidsgiveren følger bestemmelsene i lov- og avtaleverk. Dette forutsetter at det er løpende dialog mellom partene. Vi anbefaler at partene blir enige om rutiner for samarbeidet, og lager en plan for møter.

Tid til å utøve vervet

Hovedavtalen legger til rette for at du som er tillitsvalgt skal gjøre en god jobb. Sentralt i denne sammenhengen er at tillitsvalgte skal ha nødvendig tid til å utføre sine oppgaver.

Hva som er nødvendig tid er et skjønnsspørsmål, og vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det kan avhenge av mange ting; som for eksempel antall medlemmer, antall avdelinger i virksomheten, hvor geografisk spredt de ansatte er og hvor arbeidskrevende oppgavene er.

Hovedavtalene i privat sektor slår fast at dersom en av partene ønsker det, kan man gjennom lokale forhandlinger avtale en tidsramme for tillitsvalgtarbeidet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker