Foto: Uni global Union

UNI Global Union

Negotia har i mange år hatt et internasjonalt engasjement med utgangspunkt i tilslutningen til UNI Global Union.

UNI er en verdensomspennende sammenslutning for arbeidstakerorganisasjoner med rundt 20 millioner medlemmer fordelt på 950 fagforbund i 150 land, og hovedkontoret ligger i Nyon, Sveits.

UNI - Union Network International ble formelt etablert ved årsskiftet 2000. I 2009 byttet man navn til UNI Global Union

Etableringen kom som en følge av at fagforeninger erkjente at den europeiske integrasjon og globalisering medførte at man ikke lengre kunne gjøre jobben godt nok for medlemmene når fokus bare var på nasjonalt og lokalt nivå. Fagforeningsmedlemmene måtte gjøres til globale aktører for at deres stemmer skulle bli hørt i en global økonomi.

UNI er i utgangspunktet en samling av fire store yrkesinternasjonaler (FIET(funksjonærinternasjonalen), Kommunikasjonsinternasjonalen, Den internasjonale grafiske føderasjonen og Medie- og underholdningsinternasjonalen).

Se dagens organisasjonsstruktur.

UNI ICTS

UNI ICTS (Informasjon, kommunikasjon, teknologi og tjenester) representerer over 3 millioner arbeidere over hele verden.

UNI ICTS medlemmer samarbeider for å bygge fagforeningsmakt for å styrke arbeidstakernes rettigheter, organisere og forbedre arbeidsforholdene ved telekom- og IKT-multinasjonale selskaper over hele verden.

UNI Equal Opportunities

UNI «Like Muligheter» kjemper for å øke og styrke våre tilknyttede fagforeningers kraft til å bekjempe alle ulikheter som ødelegger vår verden. Vi kjemper mot alle former for diskriminering på arbeidsplassen, inkludert diskriminering på grunnlag av kjønn, rase, etnisitet, seksuell legning, alder, livsstil, religion, HIV-status og funksjonshemming for å forbedre arbeidsforholdene og livene til arbeidsfolk.

Vi erkjenner de drastiske økningene i ulikheter som globaliseringen skaper, og vi samarbeider med våre fagforeninger for å utvikle kraftfulle svar forankret i vår interne solidaritet og kraften i antall medlemmer. Noen av svarene inkluderer globale organiseringstiltak, internasjonale konferanser, verktøysett og forskjellige programmer.

"Like muligheter" feirer og oppmuntrer til mangfold. Vi erkjenner at alle drar nytte av en mangfoldig og mer fargerik arbeidsplass, ettersom hver enkelt person gir et unikt og forskjellig ferdighetssett som styrker helheten.

Det er avgjørende for UNI Global Unions oppdrag å kjempe for like muligheter for alle arbeidere, og det kan ikke oppnås uten at hver enkelt bidrar. Derfor stoler vi på din støtte.

UNI Youth

I UNI Youth jobber vi med å fremheve utfordringer unge arbeidstakere møter som:

Løs tilknytning til arbeidslivet

Løs tilknytning til arbeidslivet er en form for ansettelse der den ansatte ikke får tilgang til medarbeidergodene en som er fast ansatt har. Globalt er slike ansatte utsatt for ustabile arbeidsforhold, lavere lønninger, begrenset tilgang til sosiale ytelser, og er oftere utsatt for farlige arbeidsforhold. Løs tilknytning til arbeidslivet kommer i flere former med midlertidige kontrakter, vikarbyråer, misbruk av enkeltpersonforetak (self-employment) og misbruk av kortidskontakter.

Noe som alltid kjennetegner en løs tilknytning til arbeidslivet er ustabile arbeidsforhold og lav inntekt.

Opplæring og kompetanseutvikling

For unge arbeidstakere i starten av både arbeidslivet og fagforeningslivet, er god opplæring essensielt for den videre kompetansen de vil ha bruk for i fremtiden. Kommunikasjon, forhandlinger og lederutvikling er noen av ferdighetene vi jobber med å utvikle for de unge tillitsvalgte i UNI Youth.

Lederskap

Gjennom mentorprogrammer jobber vi med å lukke generasjonsgapet mellom dagens fagforeningsledere og den nye generasjonen med tillitsvalgte. Utveksling av ideer, deling av erfaringer og lære fra hverandre er en essensiell del av arbeidet for å bygge morgendagens ledere i fagbevegelsen.

Solidaritet gjennom nettverk

Solidaritet er et av de viktigste prinsippene fagbevegelsen er tuftet på, og det bygges videre på gjennom å knytte sammen et godt nettverk med unge tillitsvalgte. Sammen er vi i stand til å belyse felles utfordringer og bekymringer, dele suksesshistorier og utvikle gode planer for handling. 

Commerce

Som en troverdig part i arbeidslivet jobber UNI Commerce med å forbedre arbeidsforholdene i detaljhandelen og grossistleddet gjennom å bygge nettverk mellom forbund tilknyttet UNI og ved å få multinasjonale bedrifter til å forplikte seg til å følge globale rammeavtaler.  

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker