Retningslinjer for juridisk bistand i Negotia

1. Saker der Negotia yter juridisk bistand

Negotia ivaretar medlemmenes interesser i egenskap av å være arbeidstakere. Som ledd i dette ytes juridisk bistand til medlemmer i saker som angår medlemmenes arbeidsforhold i hovedsak etter norsk rett og rettsregler. Medlemmer i lederstillinger vil også motta bistand knyttet til sine roller som arbeidstakere. Som hovedregel ytes det ikke bistand til medlemmer som betaler pensjonistkontingent. Negotia kan i særlige tilfeller utvide bistanden til også å gjelde saker som bare har en mer indirekte tilknytning til arbeidsforholdet. Retten til juridisk bistand forutsetter i utgangspunktet minimum tre måneders medlemskap, se vedtektene § 2.3, ingen kontingentrestanse og er begrenset til tvister som har oppstått etter innmelding i Negotia. Tilsvarende rett til bistand har medlemmer som er agenter ved tvister mot hovedmann. Negotia gir ikke råd i skattespørsmål.

2. Saksbehandlingsregler

Juridisk bistand ytes av advokater, advokatfullmektiger og rådgivere i Negotias forhandlingsavdeling. Negotia avgjør hvilken advokat eller rådgiver som skal gi bistand til medlemmet i den enkelte sak, eventuelt om saken skal settes ut eksternt og i så tilfelle til hvem, se punkt 3. Negotia forutsetter at medlemmet selv bidrar til sakens opplysning ved redegjørelse og fremleggelse av alle nødvendige faktiske opplysninger. Dersom medlemmet ikke følger råd og anbefalinger fra Negotia, forbeholder Negotia seg retten til å tre ut av saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet. Negotias advokater er underlagt taushetsplikt i henhold til advokatetiske regler og behandler klientinformasjon deretter. For å kunne tilby medlemmene den medlemsservice de har krav på, vil imidlertid advokatene i enkelttilfeller kunne ha behov for å dele klientspesifikk informasjon med andre ansatte, for eksempel med medlemsavdelingen når det gjelder kontingentfritak i forbindelse med arbeidsledighet.

Alle Negotias ansatte er for øvrig underlagt taushetsplikt og Negotias etiske retningslinjer

 

3. Bruk av ekstern rådgiver eller advokat

Negotia dekker som hovedregel ikke utgifter til ekstern rådgiver eller advokat. Ved behov kan Negotia bestemme å sette ut hele eller deler av en sak eksternt. Negotia overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av ekstern rådgiver eller advokat. Ønsker medlemmet at Negotia overtar saken, kan det likevel gis bistand etter en konkret vurdering. I så tilfelle dekker Negotia ikke omkostninger som er påløpt før saken blir overtatt.

4. Omfanget av bistand

Negotia yter som hovedregel bistand fra administrasjonen kontaktes og frem til saken har fått en endelig løsning. Valg av fremgangsmåte avgjøres i samarbeid med medlemmet og Negotia. Negotia kan likevel begrense omfanget av bistand, både juridisk og økonomisk, herunder i enkelttilfelle avslutte en allerede påbegynt sak dersom en juridisk vurdering tilsier det. Negotia avgjør om en sak skal bringes inn for domstolen eller et annet tvisteløsningsorgan. Dersom Negotia beslutter at saken ikke skal forfølges, skal medlemmet gis en skriftlig begrunnelse. Hvis medlemmet velger å forfølge saken på egen hånd, dekkes ikke omkostningene av Negotia. Hvis en sak innkommer Negotia så nært opptil prosessuelle frister at en forsvarlig saksbehandling ikke lar seg gjennomføre, forbeholder Negotia seg retten til å avvise saken.

5. Økonomi i forbindelse med domstolsbehandling med mer

Negotia dekker alle utgifter og omkostninger i saker som fremmes for domstolene eller annet tvisteløsningsorgan. Det vil si egne og eventuelle idømte saksomkostninger, aktuelle gebyrer, reisekostnader og kostnader i forbindelse med betenkninger, føring av vitner, sakkyndige m.m. Tilkjente saksomkostninger tilfaller Negotia.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker