Trekkliste håndtering

Hva er en trekkliste?

En trekkliste er en oversikt over de medlemmene Negotia har registrert som ønsker om å bli trukket medlemskontingent via lønn. Vi understrekker at dette IKKE er en fullstendig liste/faktura over Negotia-medlemmer i virksomheten, den inneholder kun medlemmer registrert med trekkordning og deres registrerte kontingentsats (basert på stillingsprosent i det gitte øyeblikket listen genereres).

Bedrifter med og uten tariffavtale

 • Medlemmer som er omfattet av en tariffavtale eller som jobber i en bedrift som Negotia har trekkavtale med, kan be om å få betale kontingent gjennom lønnstrekk.
 • Bedrift som har en tariffavtale er pliktig å trekke medlemmene kontingent hvis medlem eller Negotia ber om dette.

Når sendes en trekkliste | hvordan mottas en trekkliste?

I begynnelsen av hver måned deles trekk informasjon i trekkportalen (som hvem som skal trekkes og hvor mye) med registrert lønningskontor. Bedriften bes rapportere trekk av fagforeningskontingent hver måned via Trekkportalen.

Dersom bedriften ikke har mottatt melding om trekkliste kan det skyldes:

 1. Manglende kontaktinformasjon til den som skal være mottager, det bes derfor om at forbundet kontaktes, slik at informasjon om e-post adresser kontaktpersoner m.m. blir oppdatert i vårt system. Disse opplysningene vil også bli brukt til å opprette en bruker i vår Trekkportal, for den som skal kjøre lønn og innrapportere trekk av medlemskontingent til Negotia.
 2. At medlemmet ikke har gitt beskjed om at kontingenten skal trekkes (Negotia har ikke registrert dette, eller medlemmet har kun gitt beskjed til arbeidsgiver).
 3. Det er registrert endring i medlemskap på medlem som gjør at kontingent trekk stoppes. (Medlem har meldt seg ut, endring i arbeidsforhold, etc.).

Behandling av trekkliste

Trekkliste deles via trekkportalen med bedrift og kun navngitt mottaker kan logge seg på for å godkjenne/ avviksbehandle trekklisten.

For at arbeidsgiver skal kunne trekke "riktig" kontingent deler Negotia opplysninger om medlemskapet til arbeidsgiveren, herunder:

 • Navn
 • Fødsels- og personnummer
 • Kontingentsats
 • Fagforenings tilhørighet i form av en trekkliste/oversikt. 

NB! trekklisten kan eksporteres til Excel fra portalen.

Innrapportering

Ved innrapportering av trekkliste | trekklistemeldinger

Grunnlaget for behandling og utveksling av personopplysninger i forbindelse med kontingent trekk er tariffavtalen mellom Negotia og arbeidsgiveren eller arbeidsgiverens arbeidsgiverorganisasjon.

Arbeidsgiver innrapporter via portalen på hvem i deres bedrift som er trukket til Negotia på en av to måter:

1) Godkjenning og avvikshåndtering direkte i portalen*

 • Beløp som har blitt trukket og opplysninger om avvik ved manglende trekk. 
 • Tilbakemelding med viktig informasjon om medlemmet, med dato eventuelt periode for endringen som for eksempel: sluttet i bedrift/pensjonist/sykemeldt/ny stillingsprosent osv.

2) Opplasting av fil i portalen**

Filformat PDF

Velger du dette alternativet må listen minimum inneholde:

 • Navn på bedriften og organisasjonsnummer til arbeidsstedet
 • Person nummer (11 siffer)
 • Navn (etternavn, fornavn og mellomnavn)
 • Trukket kontingent beløp for perioden (beløp med desimaler for eksempel: 500,00)
 • Periode (hvilken måned kontingenten gjelder for)

NB! Er det endringer må disse opplyses om i kommentarfeltet dersom du velger metode 2 - filopplasting.

Negotias medlemskontingent

Negotia har fast kontingent som er delt inn i henhold til stillingsprosent. Kontingenten endres fra år til år, det er derfor viktig at kontingenten justeres med riktig sats. Informasjon om ny sats blir tilsendt kontaktperson og varsel om endring sendes ut i desember.

Kontingentsatser:

 • 0 - 51 prosent
 • 51 – 76 prosent
 • 76 – 100 prosent

Medlemskontingenten for inneværende år.

Innbetaling av trukket kontingent

Innbetaling av kontingent til bank konto 1644 08 57357

Benytt KID fra trekkliste eller benytt fast KID etter avtale med forbundet.

Innbetalt beløp skal stemme med det beløpet som er rapportert trukket i kontingent for perioden.

Rutiner ved endring av ansettelsesforhold | bedrift | og eller endring av medlemskap

Sluttet i bedriften

Er det slik at medlemmet skal slutte i bedriften og medlemmet betaler kontingent via trekk er det fint om lønningskontoret så snart som mulig melder ifra til Negotia med dato for endring.

Utmelding

Et medlemskap i Negotia er personlig, det betyr at det følger medlemmet og ikke ansettelsesforholdet. Medlemmet må selv melde seg ut via Min side på negotia.no.

Endring i stillingsprosent

Ved endring i stillingsprosent melder lønningskontoret ifra til Negotia med dato for endring og opplyser om ny stillingsprosent. Det er viktig at lønningskontoret retter opp kontingentsatsen til medlemmet ved innrapportering i portalen.

Pensjonist

Når et medlem ikke lenger er i arbeid, kan medlemmet fortsette sitt medlemskap som pensjonist . Meld ifra årsak, dato for endring og avslutt trekk.

Permittering

Ved permittering kan medlemmet ha krav på kontingent reduksjon eller fritak.

Meld ifra ved innrapportering av trekk med start- og sluttdato for permitteringen, samt hvilken prosent permitteringen gjelder. Vi vil da, sende informasjon til medlemmet etter at permitteringen er registret på medlemskapet. Når permitteringen er avsluttet og medlemmet er tilbake i arbeid skal trekk av kontingent.

Ulønnetpermisjon

Ved ulønnet permisjon har medlemmet krav på kontingentfritak. Lønningskontoret informerer om start- og sluttdato samt årsak ved tilbakemelding på trekkliste. Negotia tar medlemmet av trekk i den gitte perioden og sender informasjon til medlemmet.  Merk! Kontingentfritak gjelder ikke i de tilfeller der medlemmet mottar annen form for lønn under permisjonsperioden, mottar sykepenger eller har foreldrepermisjon/fødselspermisjon.  

Mottar lønn/stønad fra NAV | Sykemelding

Dersom arbeidsgiver ikke lønner sine ansatte utover arbeidsgiverperioden og arbeidsgiver ikke har lønn å trekke ifra skal arbeidsgiver melde ifra til Negotia med dato for perioden. Medlemmet tas av trekk og vil få tilsendt kontinngentkrav direkte fra Negotia. Ved gjenopptak oppstart av trekk fra lønn melder Negotia eller medlemmet ifra og arbeidsgiver innrapporterer trekk til Negotia.

AAP

Medlemmet har krav på kontingent reduksjon (dersom det kun er reduksjon i stillingsprosenten) eller fritak (dersom det er 100 prosent AAP) i AAP perioden. Lønningskontoret melder ifra om endringen og Negotia tar kontakt med medlemmet. Dersom endringer forekommer som har betydning for kontingentsatsen informeres Negotia.

Fusjon| Virksomhetsoverdragelse

Vennligst ta kontakt med Negotia så raskt som mulig med følgende opplysninger:

 • Informasjon om ny virksomhet med dato for overdragelse
 • Er det hele eller deler av firmaet som skal virksomhets overdras?
 • Navn på medlemmene som skal registreres i ny virksomhet.

Refusjon av for mye innbetalt kontingent

Negotias praksis vedrørende tilbakebetaling av kontingent til medlemmer.

Dersom et medlem har blitt trukket kontingent etter utmelding, under innvilget kontingentfritak fra forbundet og ellers ved feilaktig trukket kontingentsats, skal beløpet tilbakeføres medlemmet fra arbeidsgiver/lønningskontor.

Korrigering gjøres ved at arbeidsgiver refunderer arbeidstager og innrapporter negativt trekk for perioden. Skriv melding i kommentarfeltet som forklarer korreksjon i trukket kontingent. Skriv melding i kommentarfeltet som forklarer korreksjon i trukket kontingent.

Medlemslister 

Trekk i lønn er ikke synonymt med et medlemskap i Negotia, det er medlemmer som betaler medlemskontingent direkte til Negotia selv. For en oppdatert og fullstendig medlemsliste bes arbeidsgiver samarbeide med tillitsvalgte i bedriften. For å holde informasjonen vår oppdatert er vi avhengig av tilbakemeldinger og setter derfor stor pris på tilbakemeldinger når dere eller tillitsvalgte oppdager "feil".

Spørsmål relatert til trekk av fagforeningskontingent fra lønn?

Logg deg på portalen eller send en henvendelse til medlem@negotia.no med tittel "Trekk"

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker