Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Avtaler om arbeidstid

Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Hvis du som tillitsvalgt skal inngå avtale om for eksempel utvidet overtid, gjennomsnittsberegning, eller natt- eller søndagsarbeid, så må disse avtalene være helse-, velferds og sikkerhetsmessig forsvarlig for arbeidstakerne. Og i mange tilfeller vil det være naturlig å bli enige om en form for kompensasjon.

Du bør som hovedregel snakke med medlemmene og høre hva de mener om utvidelsen av arbeidstiden. Er du usikker på om det er forsvarlig å utvide arbeidstidsordningen i det konkrete tilfellet, kan du kontakte oss i Negotia sentralt, så kan vi hjelpe til med vurderingen.

Utvidet bruk av overtid

Noen bedrifter har standardavtaler om utvidet bruk av overtid. Dette kan være praktisk, men det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

I vurderingen om det skal inngås avtale om utvidet bruk av overtid, bør en blant annet se hen til om arbeidstakerne det gjelder har jobbet mye overtid tidligere. Det kan også være noen som ønsker å være unntatt fra ordningen. Dette kan eksempelvis være av helsemessige grunner eller at de er aleneforsørgere og ikke har mulighet til å arbeide ekstra. En eventuell utvidelse av overtiden kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

Videre må avtalen om utvidet overtid holde seg innenfor lovens grense i arbeidsmiljølovens § 10-6, på inntil 20 timer  overtid i løpet av sju dager, inntil 50 timer i fire sammenhengende uker eller inntil 300 timer innenfor en periode på 52 uker.

Den totale arbeidstiden per dag, inklusiv overtid, må ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Avtale om fleksitid og gjennomsnittsberegning

Dersom arbeidsgiver ønsker å innføre fleksitid eller annen gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, er arbeidsgiver helt avhengig av avtale med tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker etter arbeidsmiljølovens § 10-5. I større bedrifter med eksempelvis 100 ansatte, er det ikke praktisk for arbeidsgiver å inngå avtale med den enkelte arbeidstaker. Alternativt kan arbeidsgiver søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet, men dette gjøres ikke ofte.

Med andre ord; hvis det ikke foreligger avtale eller dispensasjon, kan ikke arbeidsgiver innføre fleksitid eller annen gjennomsnittsberegning utover 9 timer per dag eller utover 40 timer per uke.

Dette setter dere som er tillitsvalgte i en sterk forhandlingsposisjon, da arbeidsgiver er avhengig av deres samtykke for å få innført slike ordninger. Dere forhandler som likeverdige parter, og kan stille krav ut fra hva som er best for medlemmene.

Det er adgang for tillitsvalgte å avtale utvidet arbeidstid inntil 12,5 timer per dag og inntil 48 timer per uke, ved fleksitid eller annen gjennomsnittsberegning. En ordinær arbeidstid på 12,5 timer per dag kan fort være helse-, velferds-, eller sikkerhetsmessig uforsvarlig. Du som tillitsvalgt kan i forhandlingene med arbeidsgiver velge å utvide arbeidstiden kun opptil 10 timer per dag, slik lovens grense var tidligere. Da vil medlemmene få overtidsbetalt allerede etter 10 timer.

Ikke lov å stryke timer

Ved fleksitidsordninger er det etter arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel ikke adgang til å stryke timer, eksempelvis alle timer utover 70 plusstimer per måned. Det er en del fleksitidsavtaler som inneholder bestemmelser om stryking av timer, men dette er det altså ikke adgang til. Etter loven skal alle arbeidete timer telles med. Arbeidsgiver plikter å ha oversikt over det arbeidstakeren totalt sett har arbeidet, noe den ikke vil ha hvis timer strykes. Du vil derfor i forhandlingene kunne si at du ikke vil godta stryking av fleksitidstimer.

En avtale om gjennomsnittsberegning forutsetter at det ligger en arbeidsplan i bunnen som viser hvilke uker som er lange og hvilke uker som er korte, med mindre man har en fleksitidsavtale hvor den enkelte i større grad bestemmer selv når en skal arbeide.

Hvis dere har fleksitidsordning og den enkelte frivillig arbeider 10 timer en dag, fordi man ønsker å spare opp fleksitid, vil ikke dette være å anse som overtid. Men dersom arbeidstakeren blir pålagt å arbeide 10 timer, vil dette være overtid utover ordinær arbeidstid, normalt utover 7,5 timer per dag dersom dere har tariffavtale.

Hvis dere praktiserer fleksitidsordning eller annen gjennomsnittsberegning som for eksempel skift-ordninger ved bedriften, må det enten foreligge avtale om dette eller dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Hvis bedriften ikke har dette, er det heller ikke en lovlig arbeidstidsordning. Som tillitsvalgt kan du be om forhandlinger om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for å få på plass en avtale om utvidelse av ordinær arbeidstid innenfor lovens grenser. I denne avtalen kan du forhandle inn goder for dine medlemmer og ta hensyn til det som er nevnt i teksten ovenfor.

Hviletid

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 10-8, er at arbeidstakerne skal ha en daglig fritid på 11 timer. Dette vil normalt være fra du går hjem fra jobb til du kommer på jobb dagen etter. Som tillitsvalgt vil du kunne avtale å redusere den daglige fritiden ned til 8 timer per dag. Dette er ikke uvanlig for arbeidstakere som arbeider turnus eller skift, men for arbeidstakere med vanlig dagarbeid vil det normalt ikke være behov for å redusere den daglige fritiden. Tvert imot vil en arbeidstaker som for eksempel har arbeidet overtid til klokken 22 om kvelden, ha behov for å opprettholde 11 timers daglig hvile og heller komme senere på jobb neste dag. Det kan helsemessig være liten mulighet til å ta igjen tapt søvn hvis en har flere «korte» netter på rad.

Tillitsvalgte har mulighet til å avtale den ukentlige fritiden (normalt helgefri) fra 36 timer per uke ned til 28 timer pr uke. En eventuell nedsettelse av den ukentlige fritiden skal være helse-, velferds- og sikkerhetsmessig forsvarlig for arbeidstakerne.

Særlig uavhengig stilling

Hovedregelen etter arbeidstidskapittelet i aml. er at arbeidstakerne skal ha overtidsbetalt for det de arbeider utover ordinær arbeidstid. Unntak fra dette er dersom arbeidstakerne har særlig uavhengig stilling eller ledende stilling. Det forutsettes her at lønnsnivået er såpass høyt at det inkluderer eventuelt overtidsarbeid. Undersøkelser og våre egne erfaringer med medlemmer og tillitsvalgte, viser at mange i arbeidskontrakten er definert til å ha særlig uavhengig stilling uten at vilkårene for dette er oppfylt. De har med andre ord krav på overtidsbetaling etter loven. Som tillitsvalgt skal dere sjekke hvordan dette ligger an hos dere.

Vi har i praksis erfart at mange medlemmer har overtid inkludert i fastlønnen. Det er kun adgang til dette dersom det i arbeidskontrakten er satt et bestemt beløp som dekker overtidsarbeid, eksempelvis 50.000 kroner. Dersom arbeidstakeren jobber mer overtid enn dette, skal han eller hun ha overtidsbetalt.

Reglene om arbeidstid kan virke kompliserte og man bør sette seg inn i arbeidstidskapittelet i aml i forbindelse med problemstillinger på dette området. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med andre mer erfarne tillitsvalgte eller Negotia sentralt.

Artikkelen er publisert i NEGOTIA MAGASIN nr. 3/2018, skrevet av Bjørg Anne Rynning, advokat i Negotia

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker